Mensenrechteninstituut wordt mensenplichteninstituut | Meer Democratie

Mensenrechteninstituut wordt mensenplichteninstituut

Date & Time: 
15-12-2021

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (Firm) heeft op eigen initiatief een advies naar de regering en het parlement gestuurd over de verenigbaarheid van een algemene vaccinatieplicht, de vaccinatieplicht voor de zorgsector en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) met de mensenrechten.

Matthias Verbergt in De Standaard van 8-12-2021

Een algemene vaccinatieplicht

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt een dergelijke verplichting een beperking in van het recht op de eerbiediging van de fysieke integriteit, dat beschermd wordt door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Aangezien dit recht niet absoluut is, kan het beperkt worden als hiervoor een wettelijke basis voorhanden is (wettigheidsbeginsel), en op voorwaarde dat deze beperking proportioneel is (proportionaliteitsbeginsel) ten aanzien van het nagestreefde legitiem doel (legitimiteitsbeginsel).

Is het recht op fysieke integriteit niet absoluut? Op basis van wat zou er aan de fysieke integriteit mogen gemorreld worden?  Dit recht op fysieke integriteit is een geboorterecht dat niet door een mens kan worden toegekend noch door iemand mag worden afgenomen. Het is derhalve onaantastbaar en in wezen “pre-juridisch”. Het recht op leven en lichamelijke integriteit is een grondrecht en is daarom in onze grondwet opgenomen. Dit grondrecht is, zoals alle andere vrijheidsrechten, naar haar aard in de eerste plaats een recht van verdediging van de burger tegen de staat. Het is van oudsher gericht tegen de oprukkende autoritaire staat. Wetten en rechtspraak kunnen alleen gaan over verbod(en) tegen de bedreiging van de vrijheid en de zelfbeschikking van het individu. Zoals niet doden, vergiftigen (via de natuur bvb) bedreigen, stelen, liegen, misleiden enz.. Rechtspraak dient de vrijheid te bevorderen, bij een bedreiging moet men zich wettelijk kunnen verdedigen.

Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat de thans beschikbare inentingen slechts voorwaardelijk en voorlopig zijn goedgekeurd, maar nog niet definitief (zie Website van de EU-Commissie). De werkzaamheid en veiligheid van de “vaccins” moet nog worden vastgesteld voor de definitieve goedkeuring. Wij kennen de toekomst niet en weten dus nog niet in welke richting het met deze inentingen zal uitgaan. Zal de overheid de verantwoordelijkheid willen dragen voor eventuele schadelijke nevenwerkingen, ook op langere termijn? Een verantwoordelijkheid die de producenten van de inentingen niet willen dragen?

In dit opzicht is het heel bizar dat het FIRM, dat staat voor de bescherming en de bevordering van de “rechten” van de Mens, nu ineens uitspraken doet over “plichten”. Indien men uit mensenrechten echter de plichten van het individu tegenover het publiek zou afleiden, zou men die in hun tegendeel omzetten. Met een onwerkelijke plicht tot bescherming tegen besmettelijke ziekten, die deel uitmaken van het leven en het lot van de mens, kunnen alle vrijheidsrechten altijd worden opgeschort. Dit is een beslissend keerpunt naar tirannie en totalitarisme. En het FIRM keert inderdaad het “recht” op leven en gezondheid om tot een “plicht” van het individu in volgende redenering: “Door zich te laten vaccineren draagt men bij tot de bescherming van andermans recht op leven en recht op gezondheid. De overheid kan oordelen dat deze maatschappelijk gedeelde verantwoordelijkheid – ‘sociale solidariteit’ – juridisch afdwingbaar gemaakt wordt, op voorwaarde dat hierbij het proportionaliteits- en het wettigheidsbeginsel worden gerespecteerd.”

Het is mensonwaardig dat de overheid de medeburger stimuleert tot het zien van de ander als een “besmettelijke” vijand die een “aanslag” zou plegen op de gezondheid van anderen. Hierbij misbruikt de overheid het solidariteitsbegrip door dit op het tegendeel van solidariteit toe te passen. Dat een individu zichzelf door inentingen zou kunnen beschermen tegen een besmettelijke ziekte lijkt aannemelijk, en hij/zij heeft daar het recht toe. Maar dat daardoor ook de medemens wordt beschermd is onduidelijk, in het recht kan men niet verplichten.

Individuele vrijheid

Het zou goed zijn als het FIRM zich eens zou buigen over de vrijheid om al of niet deel te nemen aan deze massale “vaccinatie”. De grondwet en de mensenrechten gaan uit van een mensbeeld dat gebaseerd is op vrijheid en zelfbeschikking van het individu. De noodzakelijke correlatie van deze individuele vrijheid en zelfbeschikking betekent een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid ook op het gebied van de gezondheid. Maar wat is nodig om in vrijheid en persoonlijk verantwoordelijk te kunnen handelen? Absolute voorwaarde hiervoor is de absoluut vrije toegang tot alle informatie aangaande het ziektebeeld covid-19, haar preventie en behandelingsmogelijkheden. Dit is niet gebeurd wat in tegenstrijd is met democratische waarden die onze rechtsstaat hoog in het vaandel draagt. Beslissingen dienen op basis van transparante informatie genomen worden die elke burger moet kunnen inzien en er mee moet over kunnen nadenken en mee oplossingen zoeken. Informatie van andere gerenommeerde virologen, epidemiologen, infectiologen, artsen, gezondheidswerkers, ethici, psychologen enz… dan de eenzijdig pathogenetisch gerichte medische input van voornamelijk enkele virologen, met grote invloed op de politiek, komen in de media niet aan bod. Zij worden monddood gemaakt, zwart gemaakt, “geframed” als verspreiders van misleidende informatie, complotdenkers en worden zelfs gebroodroofd. De vrijheid van informatie wordt zwaar geschonden en daarmee wordt ook verhinderd dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maatregelen worden genomen achter gesloten deuren, niemand weet welke argumenten gehanteerd werden en welke afwegingen gemaakt werden. Het is vanuit democratisch standpunt funest dat draaiboeken niet op voorhand met de burgers besproken werden en er over gestemd kon worden. Een overheid die via volmachten regeert, en het buitenspel gezette parlement, is een democratie onwaardig. Men ziet de gevolgen: door zelfcensuur gaan de andere overheden zichzelf ook buiten spel zetten en de mond van de regering napraten. De overheid heeft al twee jaar de tijd gehad gedragen regelingen uit te werken, de chronische opschorting van het parlement is ongeloofwaardig en komt neer op een staatsgreep.

Het moet steeds en vrije keuze blijven of iemand zich wil laten vaccineren of niet. Ieder individu kan zichzelf door inenting beschermen tegen een besmettelijke ziekte. Maar of de gezondheidswinst in verhouding staat tot de mogelijke nevenschade moet ieder in samenspraak met zijn arts in vrijheid kunnen uitmaken. Het zou de taak moeten zijn van het FIRM om deze vrijheid te verdedigen.