Een klimaat van wantrouwen verziekt de samenleving

“Covid-19 bestrijden zonder democratische rechten uit te hollen: het kan en het moet. De pandemie mag geen excuus zijn om bepaalde vrijheden blijvend in te perken.” Dat schrijven dertig ondertekenaars in een brief aan De Standaard van 13-01-2021. Zij stellen een willekeurig optreden vast:

“Ten eerste zijn er de blanco strafbaarstellingen. Om iemand te kunnen bestraffen, moet er een duidelijk verbod zijn. Maar tijdens deze pandemie werden mensen bestraft op basis van vage teksten: een ministerieel besluit of zelfs de FAQ op de website van de minister van Binnenlandse Zaken...

Het tweede gevaar is dat de rechterlijke macht wordt aangetast. Denk aan de woonstbetreding…

Ten derde: door een vaag handelingskader vast te leggen en meer macht te geven aan gouverneurs, burgemeesters en politiediensten, stimuleert het beleid eigengereid optreden van die laatsten...”

De shockdoctrine waarvoor Naomi Klein waarschuwde dreigt. “Dat is het fenomeen waarbij overheden crisissituaties misbruiken om maatregelen in te voeren die al langer klaar lagen, omdat de bevolking dan bereid is rechten af te staan of er minder aandacht voor heeft. Na de crisis worden de maatregelen niet meer teruggedraaid...

De snelheid waarmee over onze fundamentele rechten heen wordt gestapt, stelt allesbehalve gerust. Een klimaat van willekeur, wantrouwen en verklikking maakt de samenleving ziek en is ronduit gevaarlijk.”

De Standaard 13-01-2021 (p.34-35).

Het wordt dus hoog tijd dat een echte democratie tot stand komt in plaats van de schijndemocratie waar we ons nu in bevinden. Immers nu wordt het parlement niet verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus. De burgers hebben geen inspraak in de samenstelling van de lijsten en ze kunnen niet stemmen op kandidaten uit andere kiesdistricten. In het parlement zitten dus partijvertegenwoordigers en geen volksvertegenwoordigers! Dit systeem van politieke besluitvorming laat toe om op grote schaal wetten in te voeren die frontaal tegen de volkswil ingaan. Het komt er dus op aan dat de burgers terug hun stem moeten veroveren in de wetsproductie. In een ware democratie kunnen de burgers zelf wetsvoorstellen opstellen/indienen en deze via referenda laten goed- of afkeuren. Hiermee bepalen ze zelf hoe ze met elkaar omgaan in de SAMENleving. De keuze is: een particratie of een democratie!

Sluit u aan bij Meer democratie vzw om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden