Doelstellingen van Meer Democratie

We streven naar een representatieve democratie met inspraak voor de burger om besluitvorming bij te sturen.

Hieronder lijsten we mogelijke, toekomstige campagnes van Meer Democratie op. Wij houden steeds het politieke speelveld in de gaten en gaan na waar er mogelijk openingen zijn om onze doelen te realiseren. Afhankelijk van de mogelijkheden die we zien, starten we campagnes en acties om vernieuwing te realiseren.

 

1. Bindend referendum op burgerinitiatief

Realisering van de volkssoevereiniteit via de invoering van het bindende referendum op initiatief van de burger. Met intelligente integratie in het proces van de regering, het parlement en overige ‘instituties’, zoals in Zwitserland. Met eerlijke spelregels, zonder uitsluiting van onderwerpen, goede voorwaarden voor het publieke debat, met haalbare handtekeningendrempels en zonder opkomstdrempels of deelnamequora.

2. Verplicht referendum

Over sommige belangrijke besluiten (waaronder grondwetswijzigingen of EU-verdragen, of betreffende overheidsprojecten vanaf een bepaalde financiële omvang) wordt verplicht (ofwel door de grondwet voorgeschreven) een bindend referendum gehouden.

3. Directe verkiezingen van bestuurders

Burgemeesters, gouverneurs en premiers worden direct door het volk gekozen. Iedereen kan zich kandidaat stellen, mits een bepaalde mate van steun kan worden aangetoond, bijvoorbeeld via het halen van een handtekeningendrempel.

4. Verbetering van het kiesstelsel

Een kiesstelsel dat een einde maakt aan de moordende fractiediscipline in onze parlementen. Wij willen parlementen waarin verkozenen zo veel mogelijk hun eigen ideeën en kiezers kunnen vertegenwoordigen. Desnoods moeten volksvertegenwoordigers geheim stemmen.

Kleine partijen mogen niet uitgesloten worden, dus geen kiesdrempels.

Elke kiezer moet op elke kandidaat kunnen stemmen. Kortom, geen opsplitsing van de kieskring in kleinere stukken, want anders kies je politici met regionalistische reflexen die vooral hun lokale achterban vertegenwoordigen in plaats van het algemeen belang.

Lege parlementszetels voor thuisblijvers en blanco stemmen. Het zou een efficiënte aansporing zijn voor politici om deze groep kiezers toch te bereiken en zodoende de participatie van de burger bij de democratie te verhogen.

5. Beter petitierecht en burgerinitiatief

Haalbare handtekeningendrempels, inzameling via internet. Geen uitsluiting van thema’s meer, geen minimale inzamelingstermijnen voor handtekeningen. Het parlement debatteert en stemt altijd over ingediende burgerinitiatieven. Er is spreekrecht voor de initiatiefnemers en zij krijgen recht op ambtelijke ondersteuning.

6. Scheiding der machten: doorbraak van de coalitiecultuur

Ambten en banen in het openbaar bestuur moeten openstaan voor alle Belgen. We werken voorstellen uit om een einde te maken aan de partijpolitieke banencarrousel, ofwel de vriendjespolitiek als het gaat om het binnenskamers verdelen van politieke en administratieve posten. Meer hierover lees ons gratis e-boek ‘Tijd voor een burgerlobby’.

7. Hervorming van de partijfinanciering

Qua staatsrechtelijke en maatschappelijke positie horen politieke partijen gelijk te zijn aan elke andere maatschappelijke organisatie. Politieke partijen dienen zich te financieren via vrijwillige bijdragen vanuit de maatschappij en niet via subsidies. Partijen mogen alleen giften werven onder welbepaalde voorwaarden, waaronder publicatieverplichtingen.

8. Meer transparantie

Veel betere, proactievere overheidsinformatie via internet en e-mailabonnementen. Neem een voorbeeld aan de deelstaat Hamburg, de tweede stad van Duitsland. Vrijwel alle overheidsinformatie moet daar verplicht meteen gepubliceerd worden op het internet.

9.  E-democracy 3.0 – burgerpanels – briefstemmen

Wij willen veel meer experimenten. Met interactieve beleidsvorming, gelote burgerpanels en e-democracy. Het internet biedt zo veel mogelijkheden om burgers proactief te informeren, om te discussiëren en ... samen te beslissen! Bekijk zeker onze tools hiervoor. Het hoeft lang niet altijd hightech. In Zwitserland wordt het overgrote deel van de stemmen bij referenda en verkiezingen uitgebracht via de briefpost. Je krijgt een brief van de overheid thuisgestuurd, zet een paar kruisjes en zendt de brief retour. Lowtech, fraudebestendig en je tachtigjarige oma kan het ook!

10. Hervorming van de Europese Unie

Fundamentele democratisering van de Europese Unie, te beginnen met een verplicht referendum in België over elk nieuw EU-verdrag dat verder nationale soevereiniteit overhevelt aan de EU. Democratisering van de huidige constructie van de EU volgens de principes van de scheiding der machten, met andere woorden een EU-parlement als enig beslissingsorgaan.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden