Blijkt de parlementaire democratie een illusie? | Meer Democratie

Blijkt de parlementaire democratie een illusie?

Date & Time: 
16-12-2021

De huidige problemen zoals corona, klimaat, migratie…leggen blijkbaar het deficit van onze parlementaire democratie bloot. Volgens Peter De Roover (NV-A) is de impact van technocraten op het covidbeleid typerend voor de krimpende invloed van democratisch verkozen politici.

“De vrije botsing van visies van soevereine burgers ruimt plaats voor de consensueel vastgestelde Ene Juiste Waarheid. Twijfel en tegenkanting heten hinderpalen in plaats van noodzakelijke voorwaarden voor het vinden van de juiste balans” Peter De Roover in De Standaard van 13-12-2021

Dit lijkt ons een correcte analyse. Het covidbeleid laat inderdaad duidelijk zien dat het laatste strohalmpje dat onze democratie nog had, nl. het parlement, nu is uitgeschakeld. “Wetenschappers” en “technocraten” stippelen het beleid uit, de uitvoerende macht volgt gedwee, min of meer, want is er wel voldoende “draagvlak”? De burger is monddood, kijkt er naar, moet ondergaan of komt in opstand. Enige mogelijkheid om het beleid bij te sturen hebben de mensen niet. Weg democratie dus!

Experts volgen

Het laatste anderhalf jaar krijgen de “experten” in naam van “de wetenschap” het laatste woord over zaken die alle burgers aangaan. Maar hebben de virologen en klimatologen die aan het woord mogen komen, en de wetenschap waarop zij zich beroepen, de waarheid in pacht? Het is juist eigen aan het mens-zijn dat niemand ‘de’ waarheid in pacht heeft, en dat het opleggen van ‘zijn’ waarheid aan een ander altijd verkeerd is, zelfs als van die waarheid wordt beweerd dat ze ‘wetenschappelijk bewezen is’. Zeker als het gaat over de aanpak van een nieuwe virale pandemie waarover in de wetenschappelijke wereld nog geenszins consensus bestaat. De wetenschap boekt pas vooruitgang door een tegensprekelijk debat. Als ‘de waarheid’ geclaimd wordt door één instantie wordt elke democratische dialoog onmogelijk en stevenen we regelrecht af op een dictatuur van “De Wetenschap”.

Technocratie

De meeste mensen willen het “goede doen”. Maar dit kan zich in het tegendeel, het kwade, keren wanneer dit “goede doen” fanatiek wordt doorgedrukt. Het lijkt er op dat het uitroeien van “het virus”, maar ook de klimaatproblematiek, migratie enz. door “kille technocraten” op een “fanatieke” wijze wordt nagestreefd: Lockdowns, vrijheidsbeperking, massale vaccinatie(plicht), CO2 taks, verplichte elektrificatie e.d. worden doorgedrukt zonder de kwalijke kanten van maatschappelijke nevenschade in rekening te brengen. De goedmenende mens volgt blind de uitgevaardigde maatregelen in de overtuiging het goede te doen zonder te beseffen dat zijn/haar zelfstandig moreel oordeelsvermogen wordt uitgeschakeld omdat hij/zij niet vrij beschikt over de alle informatie die tot deze maatregelen hebben geleid. De vrijheid van informatie wordt zwaar geschonden en daarmee wordt ook verhinderd dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maatregelen worden genomen achter gesloten deuren, niemand weet welke argumenten gehanteerd werden en welke afwegingen werden gemaakt. Hierdoor wordt de burger “ontmenselijkt” en “overbodig als mens” want hij/zij wordt ontaard tot een onder toezicht staand functioneel wezen, voorspelbaar en dus overbodig als mens.

Democratie

Het is nu juist directe democratie die de menselijkheid van de mensen onder elkaar de meeste kansen geeft. Want Democratie is het “hart” van de samenleving. In de democratische besluitvorming wordt ons rechtvaardigheidsgevoel aangesproken en dit gevoel zetelt in ons ‘hart’. In een rechtvaardige samenleving, moeten diegenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen, ook mee kunnen beslissen.

De “wetenschap” kan informatie aanreiken waarmee de verzameling van burgers rekening houdt bij het nemen van beslissingen. Dit heeft een totaal andere dynamiek dan de “technocratische-wetenschappelijke-experten-logica”, want democratie is het gesprek tussen gelijkwaardige mondige burgers die afwegen wat rechtvaardig en proportioneel is.

De waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem moet aanwezig zijn. Als de bevolking onrechtvaardigheden ervaart en deze wil rechtzetten moeten de burgers de mogelijkheid hebben om via referenda zelf hun zaken op orde te stellen. Ons politiek systeem moet verder democratiseren tot een ware democratie waar de burgers, via referenda, na een breed maatschappelijk gesprek op een vreedzame manier daadwerkelijk in staat zijn om hun samenleving zelf vorm te geven. Hierdoor krijgt het “radicale kwaad” zo goed als geen kans, immers ieder ontspoord fanatiek nastreven van het “goede” wordt door het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen bijgestuurd. Hierbij is geen enkel mens “overbodig”!

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om een menswaardige samenleving uit te bouwen.