Haal de rechtsstaat uit lockdown | Meer Democratie

Haal de rechtsstaat uit lockdown

Date & Time: 
04-05-2020

Paul Bekaert (advocaat en schrijver) stelt zich de vraag wat de exitstrategie is voor de antidemocratische maatregelen die zijn ingevoerd om corona te bestrijden. Hij acht de kans groot dat de rechtsstaat fel verzwakt achterblijft.

Dat de burger er lijdzaam op toeziet dat zijn grondwettelijke rechten en vrijheden worden afgenomen vindt hij zeer verontrustend.

Bekaert: ‘De burger weet gewoon niet wat mag en niet mag, en wat hij kan verwachten. Alleen rechters zijn bevoegd om straffen op te leggen.’ Een feit is pas een misdrijf als de wet dat zo bepaalt. Een straf geldt enkel als een strafwet ze oplegt. Overtredingen in het kader van de coronapreventie zondigen door hun onduidelijkheid tegen die rechtsprincipes.

Enkel een onafhankelijke, onpartijdige rechter kan oordelen over de wettigheid en de evenredigheid van de straffen.

Een wakkere burger, weliswaar met voldoende financiële middelen, zou na het opleggen van de sanctie wel naar de rechter kunnen stappen.

Het is zomaar mogelijk dat een parlementaire meerderheid de democratie kan afschaffen. Tijdens deze crisis droeg de wetgevende macht, de Kamer van volksvertegenwoordigers, haar macht over aan de uitvoerende macht. De uitvoerende macht, de ministers, werden én wetgever én volksvertegenwoordiger.

Onze huidige regering vertegenwoordigt nauwelijks een kwart van de bevolking. Dit kan je verre van democratisch noemen.

Onze rechtsstaat heeft dringend nood aan een bestuursvorm waarbij de burger directe invloed kan uitoefenen op het wetgevingsproces. Enkel een directe democratie biedt ELKE burger de mogelijkheid de rechtsstaat af te rekenen op het hypothekeren van zijn individuele rechten!

Bron: Paul Bekaert in De Tijd op 23-4-2020

https://www.tijd.be/opinie/algemeen/haal-de-rechtsstaat-uit-lockdown/102...