Logo

Geachte ,

Beste democraat,

Velen voelen met hun klompen aan dat we op de golven van de pandemie naar een meer totalitaire staat gaan. Anderen zeggen dat we het nog niet zo slecht hebben en ze geloven dat de staat voor ons zorgt. Ze stellen dat het op een ander slechter is, ze zijn ook dankbaar de regels te kunnen volgen en willen ze zelfs nog strenger maken.

Nog anderen zijn al lang afgehaakt van deze samenleving, ze zijn apathisch geworden of werden zelfs ziek. Ze krijgen allicht onze nieuwsbrief niet of vinden ons te braaf, te naïef of vinden dat we dan maar een politieke partij moeten worden.

Herinnering: webinar "De coronacrisis is een crisis van de democratie." op 10 mei om 19u30.

Deze gespletenheid, want de meningen lopen sterk uit elkaar, voelen we nu allen wel groeien. Hoe kun je nu weten of je echt bedot wordt?

Waar moet je dan op letten? Simpel: op wie nu tijdens de chaos de beslissingen neemt! Is die actor democratisch verkozen?

De coronamaatregelen worden nog altijd genomen door het overlegcomité of zeg maar door minister Frank Vandenbroucke. Deze man is echter niet verkozen maar desondanks wel Vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Van de burgers kreeg die geen mandaat via hun stem. Hij krijgt advies van superexperten. Deze mensen zijn ongrijpbaar en hoeven helemaal geen verantwoording af te leggen want men kan hen bij een volgende verkiezing ook niet wegstemmen.

Zij zijn de emanatie of het uitvloeisel van de macht. Dit is te bewijzen omdat een door hen genomen maatregel waarvan 'zijzelf' beweren dat die in feite onzinnig is, toch gehandhaafd blijft omdat het zo "afgesproken" werd (door het overlegcomité). We verwijzen hier naar het debat dat Jean-Marie Dedecker met Marc Van Ranst had op VRT-programma ‘Terzake’ van 15 april 2021. Dat zijn momenten waarop de macht duidelijk zichtbaar is, want de bewezen onzinnige beslissing moet wel door de lagere echelons worden uitgevoerd.

En zo ontstaat het gevaar dat de samenlevingsgroepen tegen elkaar worden opgezet. Zo krijg je dus volgers, maar ook tegenstanders. Vergis je niet! Meer Democratie neemt geen standpunt in i.v.m. gezondheidskwesties. Daar zijn andere organisaties mee bezig.

Meer Democratie kijkt alleen toe of de burgers mee hebben kunnen beslissen in het tot stand komen van wetten die verondersteld zijn door henzelf ook gevolgd te worden. Om zo de burger de mogelijkheid te geven om hierover in gesprek te gaan en beslissingsprocedures te ontwikkelen. Het is duidelijk dat het huidige representatieve systeem nu geen breed overleg toelaat.

De noodzaak van het referendum op initiatief van de burger én de daadwerkelijke scheiding van het parlement van de regering dringt zich op. De uitvoerende macht moet rechtstreeks verkozen worden en totaal onafhankelijk zijn van de wetgevende macht.

De burgers moeten ten allen tijde zelf kunnen participeren aan het beleid en afgevaardigden, mensen met een mandaat, moeten kunnen worden teruggefloten. De onderhuidse opgekropte woede door de niet-zichtbare ellende van vele gedupeerden maken dat het ongenoegen kan groeien, tot bij allen toch het inzicht ontstaat dat het toch maar beter is de burgers over hun eigen regelingen te laten beslissen.

Referenda maken dat zeer ingewikkelde zaken kunnen beslecht worden door alle burgers. Wel moet men er op tijd mee beginnen. En met één referendum zal het evenmin lukken. Mocht het referendum al bij de stichting van België hebben bestaan, we zouden een veel eerlijkere samenleving hebben.

Meer Democratie weet hoe we uit deze impasses geraken. We hebben het er altijd over. Doe met ons mee. Werk samen met ons een langetermijnplan uit. Uitstellen is verder verliezen. Steun ons nu.
 Afbraak van democratische verworvenheden bedreigt op dit ogenblik heel wat staten. Net zoals de opbouw van burgerparticipatie een stapsgewijs proces is, verloopt ook het afkalven daarvan geleidelijk aan, en dat houdt het gevaar in dat de doorsnee burger zich daar helemaal niet bewust van is.Het is daarom van het grootste belang dat wij als burgers, wakker blijven voor de symptomen van een afglijdende democratie en die leren te herkennen. Bijvoorbeeld zoals nu tijdens de coronatijd: een overheid die de burgers steeds wijst op zijn burgerplichten en -verantwoordelijkheid, maar diezelfde burger geen stem geeft in dat beleid.


Dit, en de positie van de wetenschap als adviseur in democratisch crisisbeleid, zal Gaston Meskens behandelen in het webinar van 10 mei aanstaande.

Schrijf je hier in om het webinar van 10 mei 19u30 te volgen.
 In de vorige nieuwsbrief deelde we al dat Meer Democratie gesprekken had gevoerd met zowel het kabinet van Minister Clarinval (MR) als Minister Verlinden (CD&V), beiden verantwoordelijk voor democratische vernieuwing. Ondertussen voeren we ook verder gesprekken met leden van het federaal parlement.

Hoewel we het gevoel hebben dat de huidige politiek niet enthousiast wordt van het door ons voorgesteld bindend referendum op volksinitiatief, staan we constructief t.o.v. het voorgestelde digitale platform over de toekomst van het Belgische federalisme.


Op 30 april werd het licht op groen gezet voor dit online platform. De federale regering mikt op september om de burgers te bevragen over de toekomst van België. Meer Democratie roept haar medeburgers op om gebruik te maken van dit platform en onze oproep te ondersteunen om het huidige systeem grondig te herdenken i.p.v. her en der aanpassingen te doen.

We juichen toe dat het systeem probeert rekening te houden met het objectief en neutraal verwerken van de suggesties, maar we betreuren dat de effectieve bijdragen van burgers moeilijk te evalueren zal zijn door het betrekken van externe experts en eveneens de regering die zich moet buigen over de suggesties.


Meer Democratie werkt momenteel aan een concreet voorstel om het referendum in te voeren in België, inclusief antwoorden op de grootste bekommernissen zoals de handtekeningdrempel, objectivering van de vraag en de informatiecampage. Het digitale platform zal daarbij belangrijk worden om anderen ook te overtuigen van de noodzaak om ‘burgers’ hun plaats te geven in de grondwet en bijgevolg in het democratisch proces en besluitvorming.

Daarnaast probeert Meer Democratie de contacten warm te houden en partnerorganisaties te zoeken om de boodschap te vergroten en versterken.
 Meer Democratie heeft ongeveer €2.900 per maand extra nodig om een interne werking te garanderen en bovenstaande acties te kunnen blijven voeren. Daarom, doe mee! Maak een bestendige opdracht op ons rekeningnummer IBAN: BE23 5230 8007 5191 BIC: TRIOBEBB.

Met gemiddeld €10 per maand kunnen we verder doen.

Help de eerste maanden te overbruggen met een donatie.

Ja, ik doe mee, ik neem mee verantwoordelijkheid en help onze democratie te redden.

 
 
 

 

 
Onze medeburgers en volgende generaties zullen jullie eeuwig dankbaar zijn!
 


Uw welkomstteam Guido, Marc, Marijke, Bert, Eric, Dirk, Marie-Claire.


 

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191


facebooktwitter

Tip: voeg ons adres welkom@meerdemocratie.be toe aan uw adressenboek in uw emailprogramma. Dan belanden onze emails niet in uw spambox.

Klik hier om u af te melden van alle nieuwsbrieven

U kunt zich ook uitschrijven via een mailtje naar welkom@meerdemocratie.be